Regulamin korzystania z serwisu internetowego slidety.com

Przed założeniem konta w Serwisie należy dokładnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na postanowienia w nim zawarte, zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie mieszczącym się w Regulaminie.

  1. Użyte terminy i definicje.

1.1. Adres e-mail Użytkownika – adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik. Adres e-mail jest niezbędny do dokonania autoryzacji w momencie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika i jest ustalany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.

1.2. Awaria – oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z niej. Awarią nie są sytuacje, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem: okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której Użytkownik korzysta.

1.3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych wymaganych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany indywidualnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

1.4. Komentarz – pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści, do których odniesienie zostało zamieszczone przez innego Użytkownika.

1.5. Konto Użytkownika (Konto, Profil) – konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest jedynie po dokonaniu przez niego Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła. Za pośrednictwem konta Użytkownik dokonuje zamieszczenia odniesienia (linku) do Treści. Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku (zależnie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu). Zmiana danych wprowadzonych w ramach Konta (m.in. w zakresie umieszczonych w Serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto.

1.6. Nazwa Użytkownika (login) – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

1.7. Rejestracja – czynność (jednorazowa) polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.

1.8. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępny jest pod adresem: s;idety.com/regulamin

1.9. Serwis – serwis internetowy, który daje możliwość Użytkownikom przechowywanie Treści, pod adresem slidety.com Za pośrednictwem Serwisu świadczona jest Usługa.

1.10. Strony – Usługodawca i Użytkownik.

1.11. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne mające charakter zewnętrzny wobec Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (niezależne od Strony).

1.12. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta (m. in. informacje, teksty, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy), a także utwory w rozumieniu art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych.

1.13. Umowa – umowa dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Stronami.

1.14. Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Serwisu. Usługa polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych, którego celem jest przechowywanie (w zakresie Konta Użytkownika) zamieszczonych Treści przez Użytkownika.

1.15. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).

1.16. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

1.17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

1.18. Użytkownik – jest osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku gdy Użytkownik nie ukończył 18 roku życia wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

  1. Postanowienia Ogólne.

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług. Serwis dostępny  jest pod adresem …..

2.3. Koncepcja, nazwa Serwisu, wygląd graficzny, oprogramowani, baza danych, a także elementy graficzne Stron udostępniane Użytkownikom przez Serwis są chronione prawem.

2.4. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych przez Serwis jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki określone w Regulaminie.

2.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do niektórych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Ograniczenie dotyczyć będzie Użytkowników, spełniających określone warunki. Zastrzeżenie mówiące o  możliwości skorzystania z wybranych usług będzie zamieszczane na stronach internetowych Serwisu (każdorazowo).

2.6. Zgodnie z przepisami prawa Usługodawca zastrzega możliwość ograniczenia świadczenia Usługi do osób, które ukończyły 18 lat. Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni.

III. Warunki i zakres korzystania z Serwisu.

3.1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi na warunkach i w zakresie określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Usługa obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści zamieszczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.

3.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili skutecznego przesłania przez Użytkownika popranie wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3.4. Warunkiem korzystania z Usługi przez Użytkownika jest Rejestracja Użytkownika w Serwisie. Rejestracja następuje poprzez  akceptację formularza rejestracyjnego, który jest udostępniany  na jednej ze stron Serwisu, po odpowiednim wypełnieniu formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika odpowiedniego klawisza.

3.5. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny (z którego korzysta Użytkownik) poniższych minimalnych wymagań technicznych:

– Procesor 1 GHz, pamięć 512 MB,

–  zastosowania przeglądarek Microsoft Internet Explorer min. 7.0. lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. Java Scriptu, apletów Java),

– rozszerzenie przeglądarki internetowej: włączona obsługa ActiveXPlayer, zaktualizowany komponent DRM,

– zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania (np. Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programy dekompresujące),

– strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280×800.

3.6. Każda strona może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie występuje minimalny okres, w trakcie którego Umowa nie może być wypowiedziana.

3.7. Chcąc rozwiązać Umowę, Usługodawca poinformuje Użytkownika na podany przez Użytkownika przy Rejestracji Adres e-mail, w terminie 14 dni przed zaplanowaną datą usunięcia Konta.

3.8. Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta. Usunięcie Konta polega na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy. W razie zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia, który wynosi 2 dni.

3.9. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie.

3.10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi. Modyfikowanie odbędzie się stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości oraz bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

3.11. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne właściwe do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

3.12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania na Konto Użytkownika w Serwisie informacji technicznych i systemowych, które dotyczą funkcjonowania Serwisu. Informacje te nie będą stanowiły informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.13. Usługodawca nie jest jednocześnie dostawcą usługi Internetu. Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, dzięki któremu możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu.

  1. Rejestracja w Serwisie.

4.1. Podczas Rejestracji Użytkownik dokonuje szeregu czynności, na które składa się:

– potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,

– wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie Serwisu,

– podanie Adresu e-mail, Nazwy i Hasła Użytkownika, które wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości otrzymanej pod tym adresem przez Użytkownika,

– uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika poprzez wprowadzenie Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

4.2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika w momencie dokonania Rejestracji. Dostęp do Konta jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wprowadzeniu przez Użytkownika Nazwy Użytkownika i Hasła.

4.3. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do: podawania dokładnych i aktualnych danych, zgodnych z prawdą, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich; aktualizowania danych podawanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po zmianie tych danych (aktualizacji dokonuje się w ramach Konta); zachowania w tajemnicy oraz nieudostępniania innym osobom Hasła.

4.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

  1. V. Prawa autorskie do Treści oraz zgłaszanie naruszeń.

5.1. W zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści, do których zamieszcza odniesienia, Użytkownik oświadcza, że dysponuje:

– autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści, które stanowią utwory w rozumieniu art.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

– wyłącznymi prawami w zakresie własności przemysłowej,

– prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców,

– prawami do tytułowania  utworów składających się na Treści oraz oznaczania nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.

5.2.Użytkownika, w ramach Serwisu, zamieszcza odniesienia do Treści za pośrednictwem Konta Użytkownika.

5.3. Odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika (oraz za ich charakter) ponosi wyłącznie Użytkownik. Treści oraz Komentarze nie mogą naruszać dóbr osobistych i wyłącznych praw osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych) oraz postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika, które:

– zamieszczane byłyby w ramach Serwisu w złej wierze (m.in. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, renomy Usługodawcy);

– byłyby obraźliwe, stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób,

– zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. wulgaryzmy lub wyrażenia uznawane za obraźliwe),

– naruszałyby w jakiekolwiek sposób prawa osób trzecich, w szczególności prawa Użytkowników Serwisu,

– naruszałyby prawa dotyczące ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, ochrony praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub prawa mające związek ze zobowiązaniami mówiącymi zachowaniu poufności,

– naruszałyby w inny sposób treść Regulaminu, przepisy prawa, normy społeczne lub obyczajowe (m.in. zawierały treści o charakterze pornograficznym lub propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

5.5. W przypadku uzyskania przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o zamieszczeniu w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia Regulaminu, prawa osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna skontaktować się z Serwisem pod adresem admin@slidety.com

5.6. W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa powyżej należy podać  dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, opisać charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika, których dane Zgłoszenie ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.

5.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników odniesienia do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika oraz za ich charakter. Usługodawca  nie dokonuje ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami prawa. Weryfikacja zgodności z prawem Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika podejmowana jest przez Usługodawcę po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.

5.8. Jeżeli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującym prawem jest on uprawniony do niezwłocznego:

– usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika dotyczących Zgłoszenia naruszenia,

– usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz uniemożliwienia Użytkownikowi dokonania ponownej Rejestracji oraz

– uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego zamieszczenia Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika w ramach Serwisu.

5.9. Poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesienia do Treści Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez innych Użytkowników (w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego).

5.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania oraz usuwania odniesień do Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika, co do których (w oparciu o własne źródła lub opierając się na doniesieniach Użytkowników, innych osób lub organów) stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub tez mogą stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu. Pomimo to, każdy Użytkownik powinien mieć świadomość, że Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli odniesień do Treści i Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.

5.11. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania ich wizerunku be zezwolenia lub zgody osoby trzeciej wymaganej przez prawo. Użytkownik jednocześnie oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu odpowiedniej zgody.

5.12. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.

5.13. Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.

5.14. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach dostępnych dla innych Użytkowników Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich Użytkowników Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działalności Serwisu i promocji jego działania, w sposób nienaruszający dóbr osobistych (w tym wizerunku Użytkownika).

5.15. Treści, Komentarze oraz Nazwy Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu nie mogą być utożsamiane z jego działalnością oraz nie wyrażają poglądów Usługodawcy.

5.16. Gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika dochodzi do naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę (w pełnej wysokości).

5.17. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym prawem, Usługodawca zostanie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z wysuniętymi roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny oraz zobowiązany jest pokryć niezwłocznie wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich.

  1. Zasady korzystania z Serwisu.

6.1. Użytkownik zobowiązany jest w do korzystania z Serwisu w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania (w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń).

6.2. Do obowiązków Użytkownika należy niepodejmowania takich działań jak: kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie, rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej; korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Użytkowników.

6.3.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, a także dla Usługodawcy, mając na względzie poszanowanie ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich praw, które im przysługują.

6.4. Użytkownik także zobowiązany jest do korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

6.5. Konta, które nie są użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy (licząc od ostatniego zalogowania) mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

6.6. Wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

6.7. Do obowiązków Użytkownika należy niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o każdym przypadku naruszenia jego praw do Nazwy Użytkownika lub/i Hasła, oraz o jakimkolwiek przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia zasad dotyczących zamieszczania Treści w Serwisie.

6.8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (poprzez blokadę lub usunięcie Konta). Usługodawca może również ograniczyć Użytkownikowi, ze skutkiem natychmiastowym,  dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

– podał w procesie Rejestracji dane nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– zawarł w ramach Serwisu Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika niezgodne  z prawem lub postanowieniami Regulaminu oraz dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych Użytkowników,

– dopuści się innych zachowań, które mogą zostać uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

6.6. Osoba, która decyzją Usługodawcy została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać ponownej Rejestracji w Serwisie bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.

VII. Reklamacje.

7.1. W trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki powiadomić Usługodawcę o wszelkich usterkach, nieprawidłowościach i przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości świadczonej Usługi.

7.2. Użytkownik zobowiązany jest utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności, aby uniemożliwić osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła oraz przestrzegać przepisów prawa oraz postanowień Regulaminy, w szczególności nie przekazywać treści zabronionych przez prawo.

7.2. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres:…..

7.3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownikom uzyskiwanie informacji o Serwisie, przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii, umożliwia pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji oraz w złożeniu reklamacji.

7.4. Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji, którą może złożyć w terminie miesiąca liczonym od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamacja złożoną po upływie miesięcznego terminu, pozostawiona będzie bez rozpoznania, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Usługodawcę.

7.5. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (również drogą elektroniczną) o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

7.6. Usługodawca ma prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie niezbędnym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

7.7. Datą złożenia reklamacji jest data wpływu reklamacji do Usługodawcy.

VIII. Zasady odpowiedzialności.

8.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, czy też ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym, a także infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której Użytkownik korzysta, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.

8.2. Wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem jest Użytkownik.

8.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu daje możliwość skorzystania z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

8.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy oraz za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie. Usługodawca ponosi odpowiedzialność także za sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.

8.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu spowodowanej Siłą Wyższą. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z konieczności dokonania konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

  1. Polityka prywatności.

9.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w zakresie prowadzenia Serwisu, w szczególności mając za cel zapewnienie sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz umożliwienie świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu.

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia niektórych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim zgłaszającym żądanie udzielenia takich informacji. Ujawnienie odbywać się będzie w oparciu o podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami prawa. Z wyjątkiem przypadków wskazanych w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez zgody Użytkownika.

9.3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

9.4. Dane Użytkownika (także dane osobowe) będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne i związane z korzystaniem z Serwisu. Następnie dane zostaną usunięte z systemu.

9.5. Usługodawca informuje, że w momencie połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

9.6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i przyporządkowane mu Hasło.

9.7. Usługodawca informuje, że wskutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na takiej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.

9.8. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób (niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych) może być związane z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

9.9. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie dane osobowe innych osób (w tym imię, nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

9.10. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań w celu zapewnienia Użytkownikom wysokiego poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto admin@slidety.com

9.11. Usługodawca jednocześnie oświadcza, że zastosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą zagwarantować w pełni tajemnicy przesyłanych i składowanych informacji.

9.12. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnianych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu. Przetwarzanie danych Użytkowników w zakresie i celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu wymaga zgody tych Użytkowników.

  1. Postanowienia końcowe.

10.1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w odniesieniu do wszystkich lub tylko niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

10.3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

10.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podawania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników drogą mailową o podjęciu decyzji o zaprzestaniu, co najmniej 14 dni wcześniej.

10.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).

10.6. Uznanie  niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne względem obowiązującego prawa, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

10.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Ewentualne zmiany wchodzą w życie od momentu umieszczenia go na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane będą za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

10.8. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie.

10.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020